Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
[Translate to Dutch:]

Productduurzaamheid

Technologie van FAULHABER draagt al bij aan een verantwoorde en duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen, door ontwikkeling van extreem efficiënte aandrijfsystemen, die weinig energie verbruiken.

Productconformiteit

Informatie en documenten over de conformiteit van de FAULHABER productlijn met de geldende richtlijnen en regels zijn.

REACH verordening (EC) nr. 1907/2006

REACH staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" en is op 1 juni 2007 van kracht geworden met verordening (EC) nr. 1907/2006. REACH is een verordening van de Europese Unie met als doel het beter beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's van chemische stoffen.

FAULHABER Drive Systems produceert noch importeert chemische stoffen of preparaten waarvoor registratie is vereist. In de zin van de verordening is het een downstreamgebruiker. Als downstreamgebruiker zorgen wij voor de noodzakelijke communicatie in de toeleveringsketen. Aangezien de verordening omtrent chemische stoffen ook stoffen in producten betreft, zijn wij verplicht informatie te verstrekken als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) deel uitmaken van FAULHABER producten.

Op 10 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie de definitie van een product dat binnen de REACH verordening valt gespecificeerd. Als de drempel van 0,1% gewichtsprocent van een zeer zorgwekkende stof (ZZS) is overschreden in een voorwerp dat deel uitmaakt van een product, bestaat de verplichting om – onafhankelijk van het gewichtspercentage in het gehele product – informatie te verstrekken volgens artikel 33 (1) van de REACH verordening.

Als u gedetailleerde informatie nodig heeft, neem dan contact op met uw FAULHABER-vertegenwoordiger. De huidige versie van de SVHC-kandidatenlijst vormt de basis (https://echa.europa.eu/).

Uitleg over REACH

Product Conformity REACH

RoHS-richtlijn

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (de zogenaamde RoHS-richtlijn) regelt bepaalde voorwaarden voor het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur.

Zij heeft als doel het elimineren van bepaalde gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische apparatuur. Om dit te bewerkstelligen, beperkt de RoHS-richtlijn het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Hiertoe behoren stoffen als lood, kwik, cadminum en chroom, en tevens broomhoudende vlamvertragers en weekmakers. De stoffen in de lijst mogen slechts tot een aangegeven maximale concentratie worden gebruikt in elektrische en elektronische apparatuur, tenzij uitzonderingen zijn toegestaan volgens de bijlagen van de richtlijn. Door de hiermee verband houdende verwijdering van vervuilende stoffen, moet het hergebruik van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur worden verbeterd, en moeten de schadelijke effecten voor mens en milieu worden gereduceerd.

De geconsolideerde versie van de RoHS-richtlijn werd in Duitsland tot nationale wet in de vorm van de Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung [Verordening voor stoffen voor elektrische en elektronische apparatuur] (ElektroStoffV).

Uitleg over RoHS

Product Conformity RoHS
Image about shipping sustainability

Verpakkingsmaterialen terugnemen in Duitsland

De Duitse verpakkingswet (VerpackG) regelt het in omloop brengen, terugnemen en hoogwaardig recyclen van verpakkingsmaterialen. Volgens § 15 lid 1 van deze wet geldt FAULHABER als einddistributeur van verpakkingen, en zijn we verplicht om onze klanten te informeren over de opties om verpakkingen terug te geven en het achterliggende doel van deze opties. We willen aan deze verplichting voldoen door de volgende opties aan te bieden.

Retournering

Als klant kunt u op ieder moment de transportverpakkingen aan ons retourneren, die we hebben gebruikt om uw goederen tijdens het transport te beschermen tegen schade. 

Doel van retournering

Als u verpakkingen terugstuurt, kunnen onbeschadigde verpakkingen opnieuw worden gebruikt. Beschadigde verpakkingen recyclen we waar mogelijk, of we voeren het materiaal op een passende manier af.

Als u vragen heeft, staat uw contactpersoon bij FAULHABER graag voor u klaar.

Retourconcept voor verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

In Duitsland is de Europese AEEA-richtlijn 2012/19/EU aangaande de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur geïmplementeerd in de Duitse ElektroG, de wet die regelt hoe elektrische en elektronische apparatuur in omloop kan worden gebracht, worden teruggenomen en zo milieuvriendelijk mogelijk kan worden afgevoerd. Fabrikanten, distributeurs en importeurs die elektrische en elektronische apparatuur in omloop brengen in Duitsland, zijn verplicht om zich aan te melden bij de Duitse AEEA-stichting (Stiftung EAR). 

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG is geregistreerd onder het nummer DE 67621103. Het labelt alle producten die na 13 augustus 2006 in omloop zijn gebracht met het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer, in overeenstemming met Bijlage II van de Duitse ElektroG. Afval van elektrische en elektronische apparatuur met dit label moet apart van het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Retour aanvragen

Over FAULHABER Recycling

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.