Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Privacyverklaring

Versie: 21.06.2023

1. Gegevensbescherming

Algemene informatie

Hieronder vindt u een gemakkelijk te navigeren overzicht van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze website bezoekt. Met 'persoonsgegevens' bedoelen we alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming is te vinden in het vervolg van deze Privacyverklaring.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het registreren van gegevens op deze website?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website. Deze exploitant is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wordt de 'verwerkingsverantwoordelijke' genoemd. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn te vinden onder het kopje 'Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke' in deze Privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
We verzamelen uw gegevens wanneer u informatie met ons deelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die u invult in ons contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, of worden geregistreerd nadat u tijdens een bezoek aan de website met gegevensregistratie hebt ingestemd. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (zoals de gebruikte webbrowser, uw besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Dergelijke informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de informatie wordt gebruikt om onze website foutloos te kunnen laten werken. Andere gegevens worden mogelijk gebruikt om gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over de herkomst, de ontvangers en de doeleinden van uw geregistreerde persoonsgegevens, zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit geldt dan voor de toekomstige gegevensverwerking. Daarnaast hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.
Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt over dit onderwerp of over andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysetools en andere tools van externe partijen

Mogelijk wordt uw surfgedrag statistisch geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden meestal uitgevoerd met behulp van zogeheten analysetools. Meer informatie over deze analysetools is verderop in deze Privacyverklaring te vinden.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe hostingprovider (de 'host'). De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Het gaat hierbij onder andere om IP-adressen, contactverzoeken, metadata, communicatie, informatie over overeenkomsten, contactgegevens, namen, informatie over de toegang tot webpagina's en andere gegevens die via de website worden gegenereerd.
We maken gebruik van de diensten van de host om onze overeenkomsten met potentiële en bestaande klanten te kunnen nakomen (volgens artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en om onze online diensten snel, veilig en efficiënt te kunnen laten verlenen door een professionele provider (volgens artikel 6(1)(f) van de AVG).
Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze website en de webpagina's op deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie, waarbij we ons altijd houden aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en aan de bepalingen in deze Privacyverklaring.
Telkens wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende soorten persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze Privacyverklaring beschrijven we welke gegevens we verzamelen. Bovendien leggen we uit op welke manieren en voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld.
We willen u erop wijzen dat er altijd veiligheidsrisico's zijn bij de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld per e-mail). Het is niet mogelijk om gegevens met 100% zekerheid te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (de 'verwerkingsverantwoordelijke') op deze website is:

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
Faulhaberstraße 1
D-71101 Schönaich
Telefoon: +49 7031 638 0
E-Mail: info[at]faulhaber.de

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens van zakenpartners, sollicitanten en medewerkers is de desbetreffende onderneming van de Dr. Fritz Faulhaber Group:

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld namen en e-mailadressen).

Bewaartermijn

Tenzij in deze Privacyverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, worden uw persoonsgegevens door ons bewaard totdat het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld niet langer van toepassing is. Wanneer u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt, zullen we uw gegevens verwijderen, tenzij er wettelijke redenen zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voorgeschreven bewaartermijnen in de belasting- of handelswetgeving). In dat laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra de genoemde redenen niet langer van toepassing zijn.

Functionaris voor gegevensbescherming en contactpersoon voor gegevensprivacy

De contactpersoon voor alle onderwerpen in verband met gegevensbescherming (Dr. Fritz Faulhaber Group) is:

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
- Privacyverklaring -

Faulhaberstraße 1
D-71101 Schönaich
E-Mail: data-privacy[at]faulhaber.com

Informatie over gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten en andere landen buiten de EU
We gebruiken tools van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de EU die vanuit een oogpunt van gegevensbescherming niet als 'veilig' gelden. Wanneer deze tools actief zijn, worden uw persoonsgegevens mogelijk naar deze niet-EU-landen overgedragen en daar verwerkt. We wijzen u erop dat in deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd als in EU-landen. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens door te geven aan veiligheidsdiensten, en u hebt als betrokkene geen mogelijkheden om dit voor de rechter aan te vechten. Het valt dus niet uit te sluiten dat Amerikaanse veiligheidsdiensten uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. Wij hebben geen controle over deze vorm van gegevensverwerking.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel vormen van gegevensverwerking mogen alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming op elk moment intrekken. Dit verandert niets aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen of ten behoeve van direct marketing (artikel 21 van de AVG)

Indien uw gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6(1)(e) of 6(1)(f) van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor elke vorm van profilering die plaatsvindt op grond van deze artikelen. De (rechts)gronden waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd, worden beschreven in deze privacyverklaring. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de desbetreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, behalve indien we dwingende, beschermingswaardige redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking is bedoeld om wettelijke rechten te vorderen, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21(1) van de AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing of reclame. Dit geldt ook voor eventuele profilering, voor zover deze verband houdt met direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor direct marketing (bezwaar op grond van artikel 21(2) van de AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder
In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de EU-lidstaat waar zij wonen of werken of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddel.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
U mag eisen dat wij alle gegevens die we op grond van uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar en machineleesbaar formaat beschikbaar stellen aan u of aan een externe partij. Indien u eist dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, dan zal dit alleen gebeuren als het technisch haalbaar is.

Versleuteling via SSL en/of TLS
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van overgedragen vertrouwelijke informatie, zoals inkooporders of vragen die u aan ons richt, maken wij op deze website gebruik van versleutelingssoftware op basis van SSL- of TLS-technologie. U kunt een versleutelde, veilige verbinding herkennen aan de vermelding 'https://' aan het begin van de adresregel van de webbrowser (in plaats van 'http://'), en ook aan het hangslotje links van de adresregel. Wanneer SSL- of TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatieverstrekking, correctie en verwijdering
Op grond van de geldende wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw geregistreerde persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers van deze gegevens en de doeleinden voor de verwerking van de gegevens. U hebt mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking
U hebt het recht om te eisen dat wij beperkingen opleggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te regelen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking geldt in de onderstaande gevallen:
Indien u de juistheid van de door ons geregistreerde gegevens betwist, hebben we meestal enige tijd nodig om dit te onderzoeken. Gedurende de looptijd van dit onderzoek mag u eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is of wordt uitgevoerd, hebt u de keuzemogelijkheid om beperking van de gegevensverwerking te eisen (in plaats van verwijdering van de gegevens).
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben terwijl u deze gegevens nog nodig hebt om wettelijke aanspraken uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de gegevensverwerking te eisen (in plaats van verwijdering van de gegevens).
Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21(1) van de AVG, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen voorrang moeten krijgen, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt laten beperken, mogen deze gegevens uitsluitend worden verwerkt (anders dan het opslaan van de gegevens) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen, of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies
Op onze websites en webpagina's maken we gebruik van zogeheten 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw computer of ander apparaat toebrengen. Cookies worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie ('sessiecookies'), ofwel permanent op uw apparaat bewaard ('permanente cookies'). Sessiecookies worden automatisch gewist zodra uw bezoek is beëindigd. Permanente cookies blijven op uw apparaat aanwezig totdat u ze zelf verwijdert of tot ze automatisch door de webbrowser worden gewist.
In sommige gevallen worden er cookies van externe partijen op uw apparaat opgeslagen wanneer u onze site bezoekt ('cookies van derden'). Met behulp van dergelijke cookies kunnen wij of de bezoekers van onze website gebruikmaken van bepaalde diensten die door de externe partij worden aangeboden (dit geldt bijvoorbeeld voor cookies van betalingsdiensten).
Cookies kunnen verschillende functies hebben. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet kunnen werken (bijvoorbeeld de mogelijkheid om producten aan het winkelwagentje toe te voegen of om video's te bekijken). Andere cookies zijn mogelijk bedoeld om gedragspatronen te analyseren of om reclame weer te geven. Hier worden cookies en trackingpixels gebruikt (meestal een grafische afbeelding van 1x1 pixel, die door een server wordt geladen zodra een gebruiker een website oproept). Deze ondersteunen een aanbod op maat, advertenties en hernieuwde aanspraken via communicatie buiten onze website (bijv. via platformen als LinkedIn, Facebook of DoubleClick). Hiernaast maken deze cookies de klikpaden inzichtelijk voor onze salesafdeling. Raadpleeg voor meer informatie  “YouTube met uitgebreide gegevensbescherming” en “Advertenties op internet”.
Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie ('verplichte cookies'), voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken ('functionele cookies', bijvoorbeeld voor het winkelwagentje) of voor optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die inzichten in het bezoekersgedrag verschaffen), worden opgeslagen op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om op een technisch foutloze en optimale manier diensten te kunnen leveren. Indien uw toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, worden de desbetreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG); deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen.
U kunt in uw browser instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden geplaatst en dat cookies alleen in specifieke situaties worden toegestaan. U kunt ook bepalen dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet worden geaccepteerd en u kunt instellen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u de webbrowser afsluit. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet meer werken.
Indien er cookies van derden of analytische cookies worden gebruikt, zullen we u dit in het kader van deze Privacyverklaring laten weten en (indien van toepassing) om uw toestemming vragen.

Usercentrics Consent Management Platform
Deze website maakt gebruik van het Consent Management Platform van Usercentrics, voor het informeren van bezoekers over de essentiële cookies die nodig zijn voor de basisfunctionaliteit van deze website, evenals voor het laten kiezen van de bezoeker voor het gebruik van extra, optionele technologieën en deze te documenteren in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland (website: https://usercentrics.com/), is de verwerker in het kader van het toestemmingsmanagement.

Bij toegang tot onze website, worden de volgende persoonlijke gegevens verstuurd naar Usercentrics:

 • U toestemming of herroeping van uw toestemming
 • Uw IP-adres
 • Information over uw browser
 • Information over uw eindapparaat
 • Datum en tijd van uw bezoek aan de website

Usercentrics slaat ook een cookie op in de browser, om in staat te zijn de toestemming of de herroeping van de toestemming van de websitebezoekers toe te kunnen wijzen. De toestemmingsgegevens (instemming of herroeping), worden drie jaar opgeslagen en na deze periode automatisch gewist.

De gebruiker kan de toestemming die is gegevens via het Usercentrics Consent Management Platform op iedere moment zonder opgaaf van reden herroepen en zo de toekomstige verwerking van persoonlijke gegevens door het tool voorkomen.

Usercentrics wordt bij deze website gebruikt voor de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis daarvoor is artikel 6 (1) (c) van de AVG.

Serverlogbestanden
De exploitant van deze website en webpagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden. Deze informatie wordt door uw webbrowser aan ons doorgegeven. Deze informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de webbrowser
 • Het besturingssysteem
 • De verwijzings-URL
 • De hostnaam van uw computer
 • Het tijdstip van het serververzoek
 • Uw IP-adres

Deze informatie wordt niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden geregistreerd op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij technisch foutloze weergave en optimalisatie van de website. Om dit mogelijk te maken, moeten serverlogbestanden worden bijgehouden.

Advertenties op internet
We adverteren zowel op onze eigen websites als op externe websites. Hiervoor gebruiken we de informatie die we ontvangen als u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze inhoud of diensten. Deze informatie wordt verzameld met marketingcookies (zie hierboven). Na uw bezoek aan de website van FAULHABER, kunt u daarom advertenties voor FAULHABER zien in de vorm van banners op andere websites.
De weergave van advertenties op externe websites als gevolg van uw activiteiten is niet gekoppeld aan uw identiteit. We delen geen persoonlijk gegevens met adverteerders of andere derden die onze advertenties weergeven. Adverteerders of andere derde partijen (inclusief advertentienetwerken, advertentieaanbieders en andere dienstverleners die door hen worden ingeschakeld) kunnen echter aannemen dat gebruikers die op advertenties of inhoud klikken of hier interacties mee hebben, tot de doelgroep van de betreffende advertenties of inhoud behoren. 

We gebruiken momenteel de volgende tools voor onze advertenties op het internet. Ze werken met marketingcookies en/of trackingpixels (zie “Cookies” hierboven).
Raadpleeg de websites van de externe dienstverleners voor meer informatie over de precieze werking van de verschillende tools:

Google Tag Manager

Google Double Click

Facebook Pixel

LinkedIn Insight Tag

Contactformulier
Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, worden de door u in het contactformulier verstrekte (contact)gegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden en om u mogelijk om aanvullende informatie te kunnen verzoeken. We zullen deze informatie nooit doorgeven aan derden zonder uw toestemming.
Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6(1)(b) van de AVG indien uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor bepaalde precontractuele activiteiten. In alle andere gevallen vindt de gegevensverwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang bij effectieve afhandeling van alle aan ons gerichte verzoeken (artikel 6(1)(f) van de AVG) of op grond van uw toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG), indien deze is verkregen.
De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, worden door ons bewaard totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, tot u de toestemming voor het bewaren van gegevens intrekt of tot het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer we uw vraag hebben afgehandeld). Het bovenstaande doet op geen enkele manier afbreuk aan dwingende wettelijke voorschriften, met name betreffende bewaartermijnen.

Contact per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag samen met alle bijbehorende persoonsgegevens (naam, inhoud van de aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw aanvraag. We geven deze gegevens nooit door aan derden zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op grond van artikel 6(1)(b) van de AVG indien uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor bepaalde precontractuele activiteiten. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op grond van ons gerechtvaardigde belang bij effectieve afhandeling van ingediende aanvragen (artikel 6(1)(f) van de AVG) of op grond van uw toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG), indien deze is verkregen.
De gegevens die u via een contactverzoek verstrekt, worden door ons bewaard totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, tot u de toestemming voor het bewaren van de gegevens intrekt of tot het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer we uw verzoek hebben afgehandeld).
Het bovenstaande doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name op het gebied van wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensbescherming op portals van FAULHABER (leveranciersportal, extranet)
Hebt u zich aangemeld voor onze portal? En wilt u met ons of met anderen praten over producten, diensten en de afhandeling van bestellingen? Daarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:
Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, kunt u een gebruikersnaam invoeren of door ons een willekeurige naam aan u laten toekennen. Daarnaast kunnen wij u vragen om verplichte gegevens. Dat zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Als er ook andere gegevens van u worden weergegeven in de serviceportal, dan gaat het om gegevens die wij al eerder hebben verzameld in het kader van het lopende project.
De gegevens die u via een portal verstrekt, worden door ons bewaard totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, tot u de toestemming voor het bewaren van de gegevens intrekt of tot het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld aan het einde van onze samenwerking).
Het bovenstaande doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name op het gebied van wettelijke bewaartermijnen.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager
Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager wordt beschikbaar gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking-technologie, statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en maakt niet zelfstandig analyses. Het kan uitsluitend de hiermee geïntegreerde tools beheren en uitvoeren. Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, wat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
Google Tag Manager wordt gebruikt op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG. De exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op de website. Indien om specifieke toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics stelt de exploitant in staat om gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de exploitant verschillende gegevens over de bezoeker, zoals de bezochte pagina's, de op de pagina's doorgebrachte tijd, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens consolideren in een profiel dat wordt toegewezen aan de bezoeker of aan het apparaat van de bezoeker.
Bovendien kunnen we met behulp van Google Analytics onder andere uw muisacties en scrolactiviteiten registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelleringstechnieken om de verzamelde datasets te verrijken en maakt bij de data-analyse gebruik van machine learning.
Google Analytics gebruikt verschillende technologieën om bezoekers te kunnen herkennen en gedragspatronen van bezoekers te kunnen analyseren (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar de informatie wordt opgeslagen. Deze analysetool wordt gebruikt op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG. De exploitant van deze website heeft een gerechtvaardigd belang bij analyse van gebruikspatronen om zowel de online services als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien om specifieke toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de standaardcontractbepalingen (SCC's) van de Europese Commissie. Zie ook:
https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/

Anonimisering van IP-adressen
Op deze website hebben we een functie voor IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor zal uw IP-adres binnen de Europese Unie en in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google worden ingekort vóórdat het IP-adres naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de VS worden overgedragen en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren en rapporten over de websiteactiviteit te genereren en om andere diensten aan de exploitant van de website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in verband met Google Analytics vanuit uw browser wordt overgedragen, wordt nooit samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Browser-plugin
U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door een speciale browser-plugin te installeren. U kunt deze plugin hier downloaden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in deze privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics om websitebezoekers geschikte advertenties te kunnen tonen vanuit het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze informatie is afkomstig van interessegerelateerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens die worden verkregen van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de reclame-instellingen van uw Google-account aan te passen. U kunt het opslaan van uw gegevens door Google Analytics ook geheel verbieden, zoals wordt beschreven in het gedeelte 'Het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens'.

Bewaartermijn
Gegevens op gebruikers- of gebeurtenisniveau die door Google worden opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies of Android Advertising-ID's), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Ga voor meer informatie naar: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google Ads
De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een programma voor online reclame van Google Ierland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Ads kunnen wij in de Google-zoekmachine of op externe websites advertenties weergeven als de gebruiker bepaalde zoektermen (trefwoorden) invoert. Bovendien kunnen we gerichte advertenties weergeven op basis van gebruikersgegevens die Google in bezit heeft, zoals locatiegegevens en interessegebieden, voor de targeting van doelgroepen. Als exploitant van de website kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel kliks deze advertenties hebben opgeleverd.
Het gebruik van Google Ads vindt plaats op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van de diensten en producten van de exploitant.
De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de standaardcontractbepalingen (SCC's) van de Europese Commissie. Meer informatie is hier te vinden:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/

Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen we herkennen of een bezoeker bepaalde handelingen heeft verricht. We kunnen bijvoorbeeld nagaan hoe vaak er op bepaalde knoppen op onze website wordt geklikt en hoe vaak bepaalde producten worden bekeken of gekocht. Het doel van deze informatie is om gegevens over de conversie te berekenen. Zo kunnen we zien hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij daarna hebben uitgevoerd. Daarbij ontvangen we geen informatie die ons in staat zou stellen om de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnieken voor identificatiedoeleinden.
Het gebruik van Google Conversion Tracking vindt plaats op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij analyse van gebruikerspatronen om zowel de presentatie van producten op de website als de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien om specifieke toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Voor meer informatie over Google Conversion Tracking kunt u het beleid voor gegevensbescherming van Google raadplegen:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google DoubleClick
Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: 'DoubleClick').
DoubleClick wordt gebruikt om in het Google-netwerk advertenties weer te geven die zijn gebaseerd op uw interesses. Advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interessegebieden van de gebruiker. Onze advertenties worden bijvoorbeeld weergegeven in de zoekresultaten van Google of in banners van DoubleClick.
Om passende reclame-inhoud aan bezoekers te kunnen tonen, moet DoubleClick de bezoekers kunnen herkennen, zodat informatie over bezochte websites, klikacties en andere aspecten van het gebruikerspatroon aan een bezoeker kunnen worden toegewezen. Daarvoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnieken, zoals device-fingerprinting. De vastgelegde informatie wordt geconsolideerd in een gebruikersprofiel onder een pseudoniem, zodat passende reclame aan de gebruiker kan worden getoond. Het gebruik van Google DoubleClick is bedoeld om gerichte reclame te kunnen weergeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien om specifieke toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen reclame die door Google wordt weergegeven, is te vinden op de volgende webpagina's:
https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief
Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die via deze website wordt aangeboden, hebben we van u het volgende nodig: uw e-mailadres, informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief. Er worden verder geen gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We zullen de gegevens uitsluitend gebruiken voor het toezenden van de gevraagde informatie. De gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen. De verwerking van de gegevens uit het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op grond van uw toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG). U kunt uw toestemming voor het bewaren van uw e-mailadres en overige gegevens en voor het gebruik van deze informatie voor toezending van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, onder andere door op de link 'Unsubscribe' (Afmelden) in de nieuwsbrief te klikken. Dit verandert niets aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.
De gegevens die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, tot u zich uitschrijft bij de provider van de nieuwsbrief, tot u uit de distributielijst van de nieuwsbrief wordt verwijderd of tot het doel van de gegevensverstrekking niet meer van toepassing is. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen geheel naar eigen inzicht uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in verband met onze gerechtvaardigde belangen, overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres mogelijk door ons of door de provider van de nieuwsbrief in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van deze zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de toezending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG). E-mailadressen worden voor onbepaalde tijd in de zwarte lijst opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen deze opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

7. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van YouTube is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de modus met uitgebreide gegevensbescherming. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze website opslaat voordat zij de video bekijken.
Dit geeft echter geen garantie dat er nooit gegevens met YouTube-partners worden gedeeld. Ongeacht of u een video bekijkt, zal YouTube bijvoorbeeld altijd een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand brengen.
Zodra u een YouTube-video op onze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd wanneer u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfpatronen rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te voegen. U kunt dit verhinderen door uit te loggen van uw YouTube-account.
Bovendien kan YouTube, wanneer u een video afspeelt, meerdere cookies op uw apparaat plaatsen of gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnieken, zoals device-fingerprinting. Op die manier verkrijgt YouTube informatie over de bezoekers aan onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistieken over het gebruik van de video's te genereren, met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en fraude tegen te gaan.
Onder bepaalde omstandigheden kan er extra gegevensverwerking plaatsvinden wanneer u een YouTube-video afspeelt. Hierover hebben wij geen controle.
We maken gebruik van YouTube om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG is dit een gerechtvaardigd belang. Indien om specifieke toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Voor meer informatie over de manier waarop YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het YouTube-beleid voor gegevensprivacy raadplegen:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Userlike met uitgebreide gegevensbescherming
We maken gebruik van Userlike om vragen van gebruikers via onze supportkanalen of chatfuncties te verwerken. Deze dienst wordt aangeboden door Userlike UG (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland.
Berichten die u naar ons stuurt, kunnen in het ticketsysteem van Userlike worden opgeslagen of door onze medewerkers via de live chatfunctie worden beantwoord.
Wanneer u via Userlike met ons communiceert, worden uw chatgeschiedenis en uw naam en e-mailadres (indien u deze hebt vermeld) door Userlike en door ons opgeslagen. Deze gegevens worden bijeengebracht in een profiel.
Berichten die aan ons gericht zijn, blijven in ons bezit totdat u ons vraagt deze berichten te verwijderen of totdat de reden voor de opslag van deze gegevens niet meer geldt (bijvoorbeeld nadat uw vraag is afgehandeld). Het bovenstaande doet op geen enkele manier afbreuk aan dwingende wettelijke voorschriften, met name betreffende bewaartermijnen.
We maken gebruik van Userlike op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG. Het is een gerechtvaardigd belang voor ons dat onze marketingactiviteiten zo doeltreffend mogelijk zijn. Indien om specifieke toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Userlike is gevestigd in de Europese Unie, maar gebruikt servers van Amazon Web Services (Amazon CloudFront (cloudfront.net)). Daardoor is het mogelijk dat uw gegevens ook naar de Verenigde Staten worden overgedragen.
Userlike maakt gebruik van BunnyWay (bunny.net), informacijske storitve d.o.o. (Škofjeloška Cesta 13 1215 Medvode, Slovenië) voor het leveren van de technische componenten (DNS, website afbeeldingen, JavaScript code, stylesheet bestanden).
Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Userlike:
https://www.userlike.com/de/data-privacy en
https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Uptrends Server Monitoring
We gebruiken Uptrends' Real User Monitoring (uptrendsdata.com, Uptrends GmbH Niermannsweg 11 – 15, 40699 Erkrath, Deutschland om de performance te monitoren die gebruikers ervaren tijdens hun bezoek aan onze website. Uptrends gebruikt geen cookies om data te verzamelen van de gebruikers van onze website of om hen te volgen; in plaats daarvan gebruikt Uptrends een klein scriptbestand op onze webpagina’s dat performancegegevens over onze websitebezoekers naar Uptrends' servers stuurt. De gegevens die van elke bezoeker worden verzameld omvatten IP-adres, apparaattype, besturingssysteem en de gebruikte browser. Uptrends' servers voegen de performancegegevens van al onze websitebezoekers samen en voorzien ons van informatie waarmee we de gebruikerservaring op onze site kunnen verbeteren aan de hand van de genoemde informatie. Uptrends gebruikt de individuele IP-adressen van onze websitebezoekers alléén om informatie te verzamelen over de staat of het land van de bezoekers. Uptrends slaat bovendien IP-gegevens niet langdurig op, volgt geen individuele gebruikers en deelt geen informatie over individuele bezoekers met derden.

Land van de bezoeker
Op basis van het IP-adres bepalen we het land van de bezoeker (visitor_country), zodat we landspecifieke inhoud kunnen weergeven. Er wordt geen IP-adres opgeslagen, alleen de ISO2-code van het land (bijv. DE) wordt bepaald.

LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads
We gebruiken de conversietrackingtechnologie en retargetingfunctie van LinkedIn Corporation op onze website.
Met deze technologie kunnen bezoekers van deze site gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn afspelen. Het biedt ook de mogelijkheid om anonieme rapporten te maken over advertentieprestaties en informatie over website-interactie. Om dit te doen, is de LinkedIn Insight tag op deze website opgenomen, die je verbindt met de LinkedIn server wanneer je deze website bezoekt en tegelijkertijd ingelogd bent op je LinkedIn account.
Raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en de keuzes en rechten om je privacy te beschermen. Als je ingelogd bent bij LinkedIn, kan je het verzamelen van gegevens op elk moment uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

8. Online audio- en videovergaderingen

Gegevensverwerking
We maken gebruik van online vergadersoftware voor de communicatie met onze klanten. Deze tools worden hieronder nader beschreven. Indien u met ons communiceert via een online video- of audiovergadering, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en door de leverancier van de desbetreffende vergadersoftware. De vergadersoftware verzamelt alle informatie die u verstrekt om de software te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). Daarnaast registreert de vergadersoftware de duur van de vergadering, de begin- en eindtijd van uw deelname aan de vergadering, het aantal deelnemers en andere contextinformatie (metadata) over de communicatie.
Bovendien verwerkt de leverancier van de software alle technische gegevens die nodig zijn om de online communicatie te realiseren. Dit zijn met name IP-adressen, MAC-adressen en apparaat-ID's, het apparaattype, het type en versienummer van het besturingssysteem, het versienummer van de softwareclient, het type van de camera, de microfoon en/of de luidspreker en het soort verbinding.
Als er inhoud uitgewisseld, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de vergadersoftware, dan wordt ook deze inhoud opgeslagen op de servers van de leverancier van de software. Dit geldt bijvoorbeeld voor chat- en instant messaging-berichten, voicemail, foto's, video's, opnamen, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens de vergadering. We willen erop wijzen dat wij niet veel invloed hebben op de gegevensverwerking door de gebruikte vergadersoftware. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het privacybeleid van de desbetreffende leverancier. Meer informatie over de gegevensverwerking door de vergadersoftware vindt u in de privacyverklaringen van de gebruikte software (zie de links aan het eind van deze paragraaf).

Doeleinden en rechtsgronden
De vergadersoftware wordt gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractpartners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (op grond van artikel 6(1)(b) van de AVG). Bovendien dient het gebruik van deze software om de algemene communicatie met ons of met ons bedrijf te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG).
Voor zover u specifieke toestemming hebt verleend, wordt de software op basis van deze toestemming gebruikt. U kunt deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.

Bewaartermijn
Gegevens die wij rechtstreeks via de video- en vergadersoftware verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons vraagt om deze gegevens te verwijderen, wanneer u uw toestemming voor de gegevensopslag herroept, of wanneer de reden voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat aanwezig totdat u ze verwijdert. Het bovenstaande heeft geen gevolgen voor verplichte wettelijke bewaringstermijnen.
We hebben geen invloed op de bewaartermijnen van gegevens die door leveranciers van vergadersoftware voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de leveranciers van de vergadersoftware.

De gebruikte vergadersoftwared
We maken gebruik van de volgende vergadersoftware:

TeamViewer
We gebruiken TeamViewer. De leverancier van deze software is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen, Duitsland. Informatie over de gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van TeamViewer:
https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.

GoToMeeting
We gebruiken GoToMeeting. De leverancier van deze software is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, Verenigde Staten. Voor meer informatie over de gegevensverwerking raadpleegt u het privacybeleid van GoToMeeting:
https://www.goto.com/de/company/legal/privacy.
De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de standaardcontractbepalingen (SCC's) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Microsoft Teams
We gebruiken Microsoft Teams. De leverancier van deze software is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Voor meer informatie over de gegevensverwerking raadpleegt u het privacybeleid van Microsoft Teams:
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

9. Sociale netwerken

We gebruiken op onze website geen plugins van sociale netwerken. Sociale netwerken zijn alleen te bereiken via directe links vanaf onze website. Er worden dus geen gegevens overgedragen aan sociale netwerken wanneer u onze website bezoekt.

We hebben een online aanwezigheid op sociale netwerken en we verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te kunnen communiceren met gebruikers die daar actief zijn, en om onze diensten of informatie aan te bieden.
We wijzen erop dat deze gebruikersgegevens ook buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Dit kan risico's inhouden voor gebruikers, bijvoorbeeld omdat zij hun rechten moeilijker kunnen doen gelden.
Meestal worden gebruikersgegevens ook door de sociale netwerken zelf verwerkt ten behoeve van marktonderzoek en reclame. Zo kunnen er bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit afgeleide interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen worden gebruikt om reclame weer te geven die waarschijnlijk aansluit bij de interesses van de gebruikers. Meestal gebeurt dit door cookies op de computers van de gebruikers te plaatsen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vormen van gegevensverwerking en de mogelijkheden tot bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de privacyverklaringen en overige informatie van de exploitanten van de sociale netwerken.

Verzoeken om informatie of de uitoefening van gebruikersrechten kunnen het best worden ingediend bij de desbetreffende sociale netwerken. Alleen de exploitanten van deze netwerken hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als u daarna toch nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook
Samen met Facebook Ireland Ltd. zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers aan onze Facebook-pagina (onze 'fan page'). Het gaat hierbij om informatie over de soorten content die gebruikers bekijken of op een andere manier gebruiken, over de handelingen die gebruikers verrichten (zie https://www.facebook.com/policy) en over de gebruikte apparaten (IP-adres, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens). Zoals in het privacybeleid van Facebook wordt vermeld, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten ('Page Insights') te leveren aan de beheerders van Facebook-pagina's, zodat de beheerders inzicht krijgen in de manier waarop mensen gebruikmaken van hun pagina's en de content op die pagina's. We hebben met Facebook een speciale overeenkomst gesloten (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook toezegt de rechten van de gebruikers te respecteren. De rechten van gebruikers (met name op informatieverstrekking, verwijdering, bezwaar en klachten bij toezichthouders) worden niet beperkt door de overeenkomst met Facebook. Zie voor meer informatie ook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

De gebruikte sociale netwerken:

10. Eigen diensten

10.1 Sollicitaties

We bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, via gewone post of door een online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder volgt een beschrijving van de gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure van u worden verzameld, de doeleinden voor deze gegevensverzameling en de manier waarop de gegevens worden verwerkt. We verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens altijd gebeurt met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling
anneer u bij ons solliciteert, verwerken we alle bijbehorende persoonsgegevens (contact- en communicatiegegevens, sollicitatiebrieven, CV's, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken enzovoort) voor zover deze gegevens nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn artikel 26 van de AVG naar Duits recht (onderhandelingen over een arbeidsrelatie), artikel 6(1)(b) van de AVG (algemene contractonderhandelingen) en (als u ons specifiek toestemming hebt gegeven) artikel 6(1)(a) van de AVG. U kunt de gegeven toestemming op elk moment intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.
Als uw sollicitatie leidt tot een arbeidsrelatie, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 van de AVG en artikel 6(1)(b) van de AVG in onze informatiesystemen gearchiveerd om het dienstverband te kunnen aangaan.

Bewaartermijn Indien we u geen functie aanbieden of indien u een aanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6(1)(f) van de AVG) te bewaren tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De gegevensopslag dient met name als bewijsmateriaal voor het geval van een juridisch geschil. Indien blijkt dat de gegevens ook na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bijvoorbeeld wegens een dreigende of aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure), dan worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Langere gegevensopslag kan ook plaatsvinden als u daarmee hebt ingestemd (op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG) of indien wettelijke voorschriften inzake gegevensbewaring het onmogelijk maken de gegevens te verwijderen./p>

Toelating tot de kandidatenpool
Als we u geen functie aanbieden, kunt u mogelijk worden toegevoegd aan onze kandidatenpool. Als u wordt toegelaten, worden alle documenten en informatie met betrekking tot de sollicitatie naar de kandidatenpool overgedragen, zodat we contact met u kunnen opnemen als er een geschikte vacature is.
Toelating tot de kandidatenpool vindt uitsluitend plaats op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG). De toelatingsovereenkomst is vrijwillig en staat los van de lopende sollicitatieprocedure. Een kandidaat kan de gegeven toestemming te allen tijde herroepen. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk gewist, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.

10.2 Informatie over de verwerking van gegevens van zakelijke partners

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse Federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De verwerking en het gebruik van specifieke gegevens zijn afhankelijk van de overeengekomen of gevraagde dienstverlening. Meer informatie over de doeleinden voor de gegevensverwerking is te vinden in onze contractdocumenten, aanvraagformulieren, toestemmingsverklaringen, op onze website en in onze algemene voorwaarden.

Toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG)
Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, is uw toestemming de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft alleen gevolgen voor toekomstige gegevensverwerking.

Nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6(1)(b) van de AVG))
We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze contracten met u uit te voeren. Bovendien worden uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van precontractuele handelingen en activiteiten.

Naleving van wettelijke verplichtingen (artikel 6(1)(c) van de AVG)
We verwerken uw persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belasting- en handelswetgeving.

Daarnaast kunnen we uw gegevens verwerken ten behoeve van:

 • preventie van fraude en witwassen
 • preventie, bestrijding en opsporing van terrorismefinanciering en financiële criminaliteit
 • nakoming van controle- en meldingsverplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving
 • archivering met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging
 • controles door belastingdiensten en andere autoriteiten

Bovendien kan de doorgifte van persoonsgegevens noodzakelijk zijn vanwege ambtelijke of gerechtelijke aanwijzingen ten behoeve van het verzamelen van bewijsmateriaal, strafrechtelijke vervolging of de tenuitvoerlegging van civiele vorderingen.

Gerechtvaardigd belang van onszelf of externe partijen (artikel 6(1)(f) van de AVG)
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken na een belangenafweging om de gerechtvaardigde belangen van onszelf of van externe partijen te beschermen. Dit kan gebeuren voor de volgende doeleinden:

 • voor reclame of marktonderzoek, indien u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 • voor het verkrijgen van informatie en het uitwisselen van gegevens met kredietbureaus, indien er sprake is van grote economische risico's
 • voor beperkte opslag van uw gegevens, indien verwijdering onmogelijk is of alleen met onevenredig veel moeite mogelijk is vanwege de bijzondere aard van de gegevensopslag
 • voor vergelijking met Europese en internationale anti-terrorismelijsten, indien dit verder gaat dan de wettelijke verplichtingen
 • voor verdere ontwikkeling van onze diensten, producten, systemen en processen
 • voor doorgifte van persoonsgegevens in het kader van due diligence, bijvoorbeeld bij acquisities
 • voor verrijking van onze gegevens door openbare informatie te gebruiken of te onderzoeken
 • voor statistische analyses of marktonderzoek
 • voor benchmarking
 • voor het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen die niet rechtstreeks verband houden met de contractuele relatie
 • voor het ontwikkelen van scoresystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen
 • voor interne en externe onderzoeken en/of beveiligingsaudits
 • voor het eventueel beluisteren of opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitsbewaking of opleidingsdoeleinden
 • voor certificering van privaatrechtelijke of officiële kwesties
 • voor het veiligstellen en uitoefenen van onze eigendomsrechten door middel van passende maatregelen (zoals videobewaking)

Categorieën van door ons verwerkte persoonsgegevens
We verwerken de volgende soorten gegevens:

 • persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep/bedrijfstak en soortgelijke gegevens)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens)
 • bevestiging van betalingen met betaalpassen of creditcards
 • informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens zoals kredietscores, gegevens voor beoordeling van het economisch risico)
 • historische gegevens van klanten en leveranciers

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit openbare bronnen (zoals internet, media, pers, handelsregisters en personenregisters).
We verwerken bovendien persoonsgegevens die we rechtmatig hebben verkregen van externe partijen (zoals providers van mailinglijsten of kredietbureaus) indien dit nodig is voor de levering van onze diensten.

Wie ontvangt uw gegevens?
We delen uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf alleen met afdelingen die uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Bovendien kunnen de volgende organisaties en instellingen uw gegevens ontvangen:

 • door ons ingehuurde (onder)aannemers (artikel 28 van de AVG) en dienstverleners voor ondersteunende activiteiten, distributeurs en andere verantwoordelijke organisaties zoals bedoeld in de AVG, met name op het gebied van IT, logistiek, drukwerk, externe rekencentra, ondersteuning of onderhoud van informatiesystemen en IT-applicaties, archivering, documentverwerking, gegevensvernietiging, marketing, auditing en kredietinstellingen
 • overheidsinstellingen, indien er een wettelijke verplichting is om gegevens door te geven, te melden of te delen, of indien de bekendmaking of doorgifte van gegevens in het algemeen belang is
 • overige instanties en instellingen, op grond van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een externe partij (bijvoorbeeld doorgifte van gegevens aan overheidsinstanties, krediet- of incassobureaus, advocaten of rechtbanken)
 • andere organisaties, indien u ons toestemming hebt gegeven voor de overdracht van gegevens aan deze organisaties

Overdracht van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie
Overdracht van gegevens aan landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), zogenaamde derde landen, kan plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling van u of een overeenkomst met u, indien dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld in verband met belastingaangiften), indien dit in het gerechtvaardigde belang is van ons of van een externe partij, of indien u ons hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven.
In dit verband kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook plaatsvinden indien wij externe dienstverleners hebben ingeschakeld om namens ons gegevens te verwerken.
Indien de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat er in het desbetreffende derde land een passend niveau van gegevensbescherming aanwezig is, zorgen we door middel van passende overeenkomsten en maatregelen dat uw rechten en vrijheden voldoende worden beschermd en gewaarborgd overeenkomstig de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming. We zullen u op verzoek gedetailleerde informatie over dit onderwerp verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens gedurende de hele duur van onze zakelijke relatie, voor zover dit nodig is. Hieronder valt ook het aangaan en uitvoeren van een contract.
Bovendien gelden voor ons verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, onder meer op grond van het Duitse Wetboek van koophandel (HGB) en de Duitse Belastingwet (AO). De in die wetgeving vermelde documentatie- en bewaartermijnen lopen tot tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele betrekkingen.
Ten slotte wordt de bewaartermijn ook mede bepaald volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die volgens artikel 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk wetboek (BGB) in het algemeen drie jaar bedragen, maar in bepaalde gevallen kunnen oplopen tot dertig jaar.

In hoeverre wordt in individuele gevallen geautomatiseerde besluitvorming toegepast (met inbegrip van profilering)?
Wij maken geen gebruik van zuiver geautomatiseerde besluitvormingsprocedures zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG. Mochten we in individuele gevallen toch van dergelijke procedures gebruikmaken, dan zullen we u daarover afzonderlijk informeren voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.