Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
[Translate to Dutch:]

Duurzaamheid: Bedrijf

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van ons bedrijf. Een zorgvuldige omgang met natuurlijke bronnen en de beperking van schadelijke uitstoot staan daarom centraal in het management van ons bedrijf.

Stroomopwekking en CO₂-uitstoot

FAULHABER werkt al jaren constant aan het doel om geen broeikasgassen uit te stoten. Op onze locatie in Schönaich hebben we bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd, die stroom en warmte genereert en significant efficiënter werkt dan standaard verwarmingssystemen. Veel locaties in onze groep van bedrijven hebben zonnepanelen geïnstalleerd om stroom op te wekken. Als er extra stroom nodig is, wordt die (met uitzondering van enkele locaties) uit duurzame bronnen betrokken.

CO₂ wordt niet alleen uitgestoten bij de productie en andere bedrijfsprocessen, maar ook tijdens zakelijk verkeer, met de auto of met het vliegtuig. Alle uitstoot van broeikasgassen wordt berekend op basis van verbruik en deze hoeveelheid wordt elders gecompenseerd.

Meer informatie

PDF

atmosfair Certificaat

Kies taalDeutschEnglish

CO₂-neutraal door middel van compensatie

Atmosfair is een non-profit die als partner van FAULHABER onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen compenseert op een doelgerichte manier. Voor iedere ton broeikasgassen die FAULHABER uitstoot, levert het een financiële bijdrage aan een project van atmosfair dat in India schone energie genereert uit gewasafval. Door dit project kunnen kleine boeren hun gewasafval, dat voorheen geen waarde had, verkopen aan een elektriciteitscentrale die op biomassa draait. Zo worden fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energiebronnen en wordt CO₂-uitstoot vermeden.

Dankzij deze maatregel heeft FAULHABER een mijlpaal bereikt: de productie is CO₂-neutraal. Sinds 2020 werken alle productie- en ontwikkelingslocaties van  FAULHABER Drive Systems overal ter wereld CO₂-neutraal.

Het is ons doel om onze levenscyclusanalyse continu te verbeteren. Het kader wordt geleverd door de vereisten van ISO 14001, waar alle productie- en ontwikkelingslocaties aan voldoen. Hiervoor voeren we een regelmatige evaluatie uit van ons milieubeheersysteem. We beoordelen de technische en organisatorische procedures en processen om mogelijke zwakke punten te vinden, en nemen alle benodigde maatregelen om schadelijke uitwerkingen van onze activiteiten en producten op het milieu te vermijden. Met het verantwoorde gebruik van energiebronnen en grondstoffen, het terugdringen van milieuvervuiling door maatregelen als recyclebare verpakkingen, het vermijden van perslucht in onze productie of het gebruik van een fietsenplan voor woon-werkverkeer, leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en van natuurlijke bronnen.

Energieverbruik

FAULHABER verantwoorde inkoop van mineralen

Achtergrond

Dit beleid is van toepassing op de mineralen tantalium, tin, wolfraam (tungsten) en goud (gezamenlijk ook wel 3TG genoemd). De winning, handel, verwerking en export van deze mineralen en aanverwante ertsen uit door conflicten getroffen en risicovolle gebieden (de zogeheten CAHRA's: Conflict-Affected and High-Risk Areas) of betroffen landen (Democratische Republiek Congo en aangrenzende landen) kan negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, kan samenhangen met schendingen van de mensenrechten en kan worden gebruikt voor de financiering van gewapende conflicten.

De Amerikaanse Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act, Section 1502 en SEC-voorschriften vereisen openbaarmaking van het gebruik van 3TG en transparantie binnen de toeleveringsketen om gewapende conflicten te beëindigen en internationaal recht na te leven. De focus ligt hierbij op de betroffen landen. Op 1 januari 2021 is de Europese Verordening aangaande 3TG van kracht geworden (Verordening (EU) 2017/821). Direct betroffen Europese importeurs van mineralen en metalen die boven een bepaalde drempel komen, moeten de betreffende verplichtingen voor due diligence in hun leverketen nakomen. De Europese richtlijn verwijst naar CAHRA's. De lijst hiervan wordt regelmatig bijgewerkt en kan regio's overal ter wereld bevatten.

Conform de bovengenoemde eisen is FAULHABER zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en draagt het bedrijf op verschillende niveaus bij aan een duurzame bescherming van de mensenrechten. FAULHABER verplicht zich tot het waarborgen van de gezondheid en veiligheid en bescherming van de mensen die 3TG winnen en delven. Het is onze verantwoordelijkheid om ook van onze leveranciers hoge normen te eisen op het gebied van sociale, milieu- en mensenrechten. De Dodd‐Frank Act, Section 1502 en de Europese Verordening 2017/821 zijn niet direct van toepassing op FAULHABER. Het bedrijf voert geen directe winnings-, verwerkings- of handelsactiviteiten van deze mineralen uit in CAHRA's of betroffen landen. Desondanks werkt FAULHABER met zijn leverketen om de benodigde 3TG op een verantwoorde manier in te kopen.

Product Conformity Conflict Minerals Policy

Onze bijdrage

FAULHABER erkent dit beleid en werkt eraan om het bewustzijn over de verantwoordelijke inkoop van deze mineralen te vergroten. FAULHABER werkt voortdurend aan het verder vergroten van transparantie in de toeleveringsketen en het waarborgen van verantwoorde winning, verwerking en handel van de 3TG die we in onze producten gebruiken. Wij zetten ons dus in voor:

  • Tijdig vaststellen op welke FAULHABER-producten de wetgeving inzake conflictmineralen van toepassing is en onze handhavingsmaatregelen daarop afstemmen;
  • Onze leveranciers aanmoedigen om 3TG verantwoord in te kopen, en om hun relevante processen te verbeteren en om zich in te zetten voor de verantwoorde inkoop van mineralen;
  • 3TG uitsluitend inkopen van leveranciers die deze inkopen uit bronnen die de regels naleven (in overeenstemming met het  Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) van het Responsible Minerals Initiative of andere erkende audits/keuringsprogramma's van derden). Er wordt geen feitelijk embargo nagestreefd van CAHRA's en betroffen landen.

Informatie over de 3TG die FAULHABER gebruikt, wordt jaarlijks bekendgemaakt in de vorm van een Conflict Minerals Reporting Template (CMRT), dat wordt opgesteld op basis van feedback van relevante leveranciers en beschikbaar wordt gesteld op de FAULHABER-website.

Genomen maatregelen

FAULHABER heeft de volgende maatregelen gedefinieerd om aan onze verantwoordelijkheid te voldoen en de transparantie in de toeleveringsketen te waarborgen:

  • Een programma voor het verrichten van due diligence-onderzoek overeenkomstig de OESO Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains, dat wordt ondersteund door het FAULHABER management;
  • Communicatie met onze leveranciers voor tijdige ontvangst van hun feedback over het gebruik van 3TG;
  • Onze leveranciers adviseren met betrekking tot hun openbaarmakingsverplichtingen; 
  • Eisen van leveranciers met betrekking tot 3TG zijn vastgelegd in het FAULHABER Leveranciershandboek. Compliance zal in de toekomst een relevant criterium zijn bij de aankoopbeslissingen van FAULHABER;
  • Risico-inschatting en -beoordeling van bestaande leveranciers;
  • Voortdurende verbetering en beheer van corrigerende maatregelen;
  • Bijhouden van de Amerikaanse en Europese wetgeving inzake conflictmineralen.

Fotovoltaïsch systeem op het dak

Sinds 2016 gebruikt FAULHABER zonne-energie om stroom op te wekken op de locatie in Schönaich, Duitsland. Er liggen 576 individuele modules op het dak, met een totaal oppervlak van 928 vierkante meter. Dat komt overeen met ongeveer drie-en-een-halve tennisbaan. De modules zijn hoog op een plat dak geplaatst onder een hoek van 10 graden, waardoor ze vanaf de grond niet te zien zijn. De ene helft van de modules is op het oosten gericht (92 °) en de andere helft op het westen (272 °).

Dankzij het fotovoltaïsche systeem kan FAULHABER ieder jaar 88.300 kilo CO₂-uitstoot voorkomen. Daarnaast zijn de interfacemodules van het systeem zo ontworpen dat een mogelijke uitbreiding op het naastgelegen dak ook kan worden aangesloten. Een monitor in de receptie van het FAULHABER-gebouw geeft de huidige opbrengst van het systeem weer voor medewerkers en bezoekers, en laat zien hoeveel elektriciteit sinds de ingebruikname is opgewekt.

Afvalrecycling

Bij verschillende productiestappen wordt ook afval geproduceerd. Door dit afval in het opvangproces streng te sorteren, is het in het ideale geval mogelijk om het te recyclen. Door deze sortering en de huidige mogelijkheden voor recycling hoeft afval niet meer te worden afgevoerd. Ook is het concept van afval-naar-energie de afgelopen jaren minder belangrijk geworden, wat betekent dat we een groot deel van ons afval kunnen recyclen.

Onze naleving van de wettelijke bepalingen rondom afval worden regelmatig in samenwerking met de afvalverwerkingsbedrijven gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat alle processen en procedures up-to-date zijn.

Image about us waste sustainability
FAULHABER Fabriek van het jaar 2018

Terugkerende onderscheidingen als TOP100 Innovator en Best Innovator en de erkenning als Fabriek van het jaar 2018 onderstrepen het succesvolle en duurzame innovatiemanagement van FAULHABER.

In de wedstrijd "Fabriek van het jaar" voor 2018 hebben we de hoofdprijs gewonnen in de categorie "Excellente productie van kleine series". De jury was vooral overtuigd door de continue zoektocht naar verbeteringen van de processen, de sterke automatisering en de synchronisatie over alle productielocaties heen.

Voor de optimale aandrijfoplossing bestaande uit motor, tandwielkast, encoder, elektronica en accessoires, zijn bij FAULHABER meer dan 25 miljoen variaties mogelijk. Hubert Renner, Managing Director: “Elke dag creëren we tien tot twaalf nieuwe productcombinaties die nooit in diezelfde vorm zijn geproduceerd. Daarnaast zijn bijna alle medewerkers betrokken bij het continue verbeterproces: jaarlijks worden meer dan 2.000 verbeteringsvoorstellen van personeelsleden geïmplementeerd.”

Certificaten

Foutvrij – ook dankzij mij: elke medewerker voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de uitzonderlijke kwaliteit van onze producten.

Kwaliteitsbewaking is voor ons niet slechts een technische, certificeerbare zaak, het is vooral een menselijke factor. Onze focus op oplossingen en dialoog motiveert ons om samen te werken en vormt een constant kwaliteitsbewustzijn dat door alle medewerkers gedragen wordt.

Vanaf het eerste adviesgesprek tot de levering van het product en ook daarna zorgen heldere verantwoordelijkheden en slimme, in huis ontwikkelde managementsystemen voor de compromisloos hoge kwaliteit van onze producten en diensten. Met regelmatige ISO-certificeringen garanderen we de nakoming van internationale regels en profiteren we van een externe blik op onze structuren en processen. Dit streven naar constante verbetering in combinatie met het gebruik van de modernste test- en controleprocessen zorgt ervoor dat we steeds voordeliger worden, tot tevredenheid van onze klanten.

Product Conformity Certificates ISO 9001
Product Conformity Certificates ISO 14001
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

PDF

ISO9001 CertificaatDeutsch

PDF

ISO13485 CertificaatDeutsch

PDF

ISO14001 CertificaatDeutsch
FAULHABER SA

PDF

ISO9001 CertificaatEnglish

PDF

ISO14001 CertificaatEnglish
FAULHABER MICROMO LLC

PDF

ISO9001 CertificaatEnglish

PDF

ISO013485 CertificaatEnglish
FAULHABER Motors Hungaria Kft

PDF

ISO9001 CertificaatDeutsch

PDF

ISO014001 CertificaatDeutsch
FAULHABER Motors Romania S.R.L

PDF

ISO9001 CertificateEnglish

PDF

ISO14001 CertificateEnglish
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd.

PDF

ISO9001 CertificaatEnglish

Gegevensbescherming

De bescherming van persoonlijke gegevens en de zorgvuldige behandeling hiervan is voor ons bijzonder belangrijk. We houden ons zorgvuldig aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten voor gegevensbescherming. Dit is een onmisbare basis voor vertrouwensvolle zakelijke relaties en voor samenwerking binnen ons bedrijf en onze bedrijfsgroep.

Meer informatie over dit onderwerp:

Privacyverklaring

Image of us data security sustainability

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.